Algemene voorwaarden van Bureau Sanderus gevestigd te De Bilt hierna te noemen opdrachtnemer

A. ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: De natuurlijke personen of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
 • Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe schriftelijk en/of mondeling opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde direct of indirect verband houden met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging;
 • Bescheiden: Alle door de opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. TOEPASSELIJKHEID

 • Alle offertes vinden plaats onder de toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie daarvan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 • Alle offertes worden gedurende één maand stand gehouden, tenzij de offerte anders vermeldt.
 • De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod de opdrachtnemer heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijkheidverklaring van deze algemene voorwaarden en dat hij – zo nodig – afstand doet van de toepasselijkheidverklaring van eigen algemene voorwaarden.
 • 1.Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen te aanzien van de offerte worden aangebracht komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde, de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

C. Wijzigingen

 • Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
 • Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient dit eveneens schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

C. DUUR

 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

 • Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer nodig acht voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 • Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT

 • Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
 • Opdrachtnemer heeft recht werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden.
 • Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. De werkzaamheden worden afzonderlijk gedeclareerd. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT

 • Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 • Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM

 • Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 • Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT

 • Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 • Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk bij aangetekend schrijven op te zeggen.

I. HONORARIUM

 • Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 • Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 • Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na voltooiing van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

J. BETALING

 • Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, in Euro’s, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
 • Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en kosten van de ingebrekestelling.
 • Indien de opdrachtnemer tot gerechtelijke of buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het factuurbedrag, met een minimum van tweehonderd vijftig Euro (€ 250,00).
 • Bij meerdere opdrachtgevers zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de hiervoor bedoelde kosten.

K. RECLAME

 • Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen dertig (30) dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen dertig (30) dagen na de ontdekking van het gebrek,indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 • Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

L. AANSPRAKELIJKHEID

 • Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.
 • Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 • Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

M. OPZEGGING

 • Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 • Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
 • Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

N. OPSCHORTING

 • Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

O. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 • Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en welke niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
 • Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van mediation te volgen of het geschil voor te leggen aan en arbitragecommissie.